Kven er eg? | Who am I? | Wer bin ich?

Norsk | English | Deutsch | >Links to projects, topics, CV, etc.

Dr. Jens Haugan


Postadresse /
Postal address:

Dr. Jens Haugan
Høgskolen i Hamar
Postboks 4010, Bedriftssenteret
N-2306 Hamar
Tel.: +47 62517749

Eg arbeider som dosent i norsk ved Høgskolen i Hedmark, Avdeling for lærarutdanning og naturvitskap (LUNA), Institutt for humanistiske fag, på Hamar [>Wikipedia: Hamar] og har vore her sidan august 2007.

Frå 2001-2007 var eg forskar ved Program for lærarutdanning (PLU), Noregs teknisk-naturvitskaplege universitet (NTNU), der eg arbeidde mest med prosjekt relaterte til det ein gjerne kallar for "IKT og læring" (teknologi-/datastøtta undervisning og læring) og etter kvart hovudsakleg EU-prosjekt [>ei lenke til prosjektlista finst nede på denne sida].

Frå 1999-2000 jobba eg på ALLFORSK, Senter for etterutdanning (SEU), som seinare blei ein del av NTNU (no Samforsk og NTNU videre), med fleksibel undervisning innanfor norsk og fremmendspråk og meir generelt med IKT og læring [>sjå den same prosjektlista].

Frå 1995-1999 jobba eg ved Institutt for nordistikk og litteraturvitskap (INL) ved NTNU som doktorgradskandidat og delvis som universitetslektor i nordisk språk. Doktorgraden min tok eg innanfor feltet nordisk språkvitskap (norrøn syntaks og informasjonsstruktur) [>Doktoravhandlinga].

Elles har eg hovudfag i tysk frå universitetet i Trondheim (NTNU) (1994) og musikk årseining frå Bodø lærarhøgskole (>Høgskolen i Bodø) (1990) [ei lenke til CV-en finst nede på sida].


I am working as an professor (docent) in Norwegian at Hedmark University College, Faculty of Education and Natural Sciences (LUNA), Department for Humanities, in Hamar [>Wikipedia (en): Hamar] and have been here since August 2007.

From 2001-2007 I was employed as a researcher at the Programme for Teacher Education (PLU) at the Norwegian University of Science and Technology (NTNU) where I worked mostly with projects related to what we usually refer to as "ICT and learning" (technology/computer-supported teaching and learning) and European projects [>there is a link to the project list below on this page].

From 1999-2000 I was at ALLFORSK, Centre for Continuous Education (SEU), which later became a part of NTNU (now Samforsk and NTNU videre), with flexible education within Norwegian and foreign languages and more generally with ICT and learning [>see the same project list].

From 1995-1999 I worked at the Department of Scandinavian Studies and Comparative Literature (INL) at NTNU as a doctoral candidate and partly as a university teacher in Norwegian language. I wrote my doctor's degree within the field of Nordic linguistics (Old Norse syntax and information structure) [>Dissertation].

Moreover, I have a master's degree ('hovedfag') in German from the University of Trondheim (NTNU) (1994) and studied music at Bodø University College (1990) [>there is a link to my CV below on this page].


Ich arbeite als Professor (Dozent) an der Hochschule in Hedmark, Fakultät für Lehrerausbildung und Naturwissenschaft (LUNA), Institut für humanistische Fächer, in Hamar [Wikipedia (de): Hamar] und bin hier seit August 2007.

Von 2001-2007 war ich Forscher beim Programm für Lehrerausbildung (PLU) an der Norwegischen technisch-naturwissenschaftlichen Universität (NTNU), wo ich hauptsächlich mit Projekten gearbeitet habe, die damit zu tun haben, was wir gerne "IKT und Lernen" (technologie-/computerunterstütztes Lehren und Lernen) nennen; ansonsten habe ich mehr generell mit EU-Projekten gearbeitet [>einen Link zu meiner Projektliste gibt es unten auf dieser Seite].

Von 1999-2000 war ich bei ALLFORSK, Center für Fortbildung (SEU), was später ein Teil der NTNU wurde (heute Samforsk und NTNU videre), und habe mit flexiblem Lernen und Norwegisch und Fremdsprachen gearbeitet, und mehr generell mit IKT und Lernen [>siehe die gleiche Projektliste].

Von 1995-1999 habe ich am Institut für Nordistik und angewandte Literaturwissenschaft (INL) an der NTNU als Doktorand und teilweise als Universitätslehrer gearbeitet. Meine Doktorarbeit habe ich auf dem Gebiet der nordischen Sprachwissenschaft geschrieben (Altnordische Sytnax und Informationsstruktur) [>Dissertation].

Ansonsten habe ich ein Hauptfach (Mastergrad) in Deutsch und an der Hochschule in Bodø Musik studiert (1990) [unten auf dieser Seite gibt es einen Link zu meinem Lebenslauf].     
   
   
[>> ]
  - -
|| No responsibility for the content of other websites accessed by links from this website || Endra/changed/geändert
27. November 2016