Dr. Jens Haugan, Noreg/Norway/Norwegen
mail@jenshaugan.com - www.jenshaugan.com/publications/
[online article]

Publisert som / Printed as: "Europeisk samarbeid om fremmendspråklæring". SkoleMagasinet 1/2004, s. 14.

Europeisk samarbeid om fremmendspråklæring

Jens Haugan, NTNU

Det tyske delstatsinstituttet for skoleutvikling og utdanning (NLI) i Hildesheim/Niedersachsen har allereie leia to Sokrates Lingua-prosjekt. Mens dei første to prosjekta omhandla språklæring i den vidaregåande skolen og i ungdomsskolen, ønskjer ein no å konsentrere seg om den tidlege språklæringa og utviklinga av undervisningsmateriell for barneskolelærarar.

Samarbeid om språk-undervisning
Sett i EU-samanheng er dette faktisk litt spesielt, men frå ein norsk synsstad er det kanskje ikkje så lett å skjønne korfor det er så spesielt, og kor store skilnader det faktisk finst på dette feltet i Europa.

Gjennom vårt prosjekt blir ein kjend med undervisningsforholda på barneskolenivå i Tyskland, Polen, Italia, Spania, Portugal og Skottland i tillegg til Noreg.

Eg vil med dette absolutt råde alle som på nokon måte har moglegheit til det, å involvere seg i europeiske samarbeidsprosjekt fordi ein m.a. også blir mykje meir bevisst på sin eigen funksjon som lærar (sjå t.d. http://www.siu.no/).

Det må seiast at Brundalen barneskole i Trondheim, som er den norske skolen i dette prosjektet, har relativt lang erfaring med å vere i rampelyset på den eine eller andre måten. Skolen blir gjerne rangert som éin av dei betre i Trondheim på grunnlag av ulike faktorar, ikkje minst pga. den høge trivselsfaktoren hos elevar og lærarar. Men alt dette kjem sjølvsagt ikkje av seg sjølv.

Best i klassen?
I Noreg er vi gjerne best i klassen på alle område; trur vi alle fall sjølve - eller vi likar å sjå oss sjølve bli framstilte på denne måten i media. Når det gjeld akkurat dette prosjektet, så har det faktisk vore ein einaste opptur for Noreg og Brundalen barneskolen heilt ifrå starten før prosjektsøknaden blei levert.

Dei tyske prosjektkoordinatorane kom til Trondheim i februar 2003, og blei så imponerte over Brundalen barneskole at dei valde å leggje oppstartsmøtet for heile prosjektet til Trondheim i oktober 2003 like etter at prosjektet blei godkjent i Brüssel. Dette er faktisk svært uvanleg for slike prosjekt.

Det normale er at prosjektkoordinatoren arrangerer det første møtet i heimlandet sitt. Sidan eit samarbeidsprosjekt handlar om motivasjon og det er viktig å komme i gang så fort som mogleg, meinte ein at Brundalen ville vere ei stor inspirasjonskjelde for dei andre partnarane.

Det som er spesielt med Brundalen barneskole i europeisk samanheng, er at Brundalen er ein såkalla open skole. Den norske utviklinga bort frå klassar til trinn og basisgrupper, er kanskje endå meir spesiell sett i forhold til dei mest tradisjonelle skolane lenger sør i Europa.

Dei europeiske representantane var heller ikkje førebudde på at elevane rundt omkring på skolen ville møte dei med så stor openheit og interesse og faktisk prøvde å snakke med dei - på engelsk. På den måten er eit slikt prosjektmøte arrangert på skolen i seg sjølv eit positivt or lærerikt bidrag til fremmendspråkundervisninga og kulturutvekslinga.

Eit norsk nettverk for tidleg fremmendspråklæring?
Sjølv om det blei eit svært inspirerande oppstartsmøte, er det klart at kvardagen kjem tilbake med full tyngde. Realiteten er plutseleg at det er to lærarar og ein rektor som har blitt til brikker i eit europeisk prosjekt.

Det er ei stor og skummel verd "der ute" i Europa, og det er ikkje mange å prate med for ein barneskolelærar når det gjeld tidleg fremmendspråklæring. Ideen er derfor å etablere eit nettbasert forum der ein kan utveksle erfaringar og idear. I denne samanhengen vil sjølvsagt også lærarar frå ungdomsskolen og den vidaregåande skolen kunne komme med forslag og vere med i diskusjonar.

Er du interessert i dette prosjektet, kan du lese meir om det på http://www.jenshaugan.com/projects/lingua2/ eller skrive til Jens.Haugan@plu.ntnu.no for å få brukarnamn og passord til diskusjonsplattforma.

LINGUA2: Trondheim Meeting Oct 2003

Sokrates: Norge regnes som best i klassen derfor kom alle de samarbeidende nasjoner til Trondheim for å lære mer.
Foto: P. R. Eknes