Dr. Jens Haugan, Noreg/Norway/Norwegen
mail AT jenshaugan.com - www.jenshaugan.com/publications/
[online article]

Publisert som / Printed as: ”Framandspråk i skolen". Hamar Arbeiderblad, 27.09.2012, s. 25. [>pdf av denne artikkelen]
Innlegget er ein kommentar til Einar Kr. Steffenak: Inn med engelsk i HA, 25
.09.2012, s. 24 [>pdf].


Framandspråk i skolen

JENS HAUGAN
Førsteamanuensis i norsk, Høgskolen i Hedmark
______________________________________
 

Einar Kr. Steffenak skreiv i HA 25. september i klartekst at han ville la nynorsk døy ut til fordel for meir engelsk og andre framandspråk i skolen og samfunnet. Dette kunne for så vidt passe bra dagen før den europeiske språkdagen. Målet med markeringa av den europeiske språkdagen er ifølgje nettsidene til Fremmedspråksenteret i Halden å «vise allmennheten betydningen av å lære språk og å bidra til flerspråklighet i samfunnet; øke bevisstheten om det språklige og kulturelle mangfoldet i Europa; motivere europeiske innbyggere til å lære flere språk; informere om språklæring; støtte opp om og oppmuntre til livslang læring av språk; synliggjøre mulighetene som ligger i flerspråklighet; bidra til mobilitet i Europa».

Det er absolutt behov for at elevar og studentar skal kunne meir engelsk og andre framandspråk. Det er ei stor ulempe at vi på høgskole- og universitetsnivå ofte ikkje kan leggje opp engelskspråkleg pensum fordi studentane ikkje kan godt nok engelsk – eller har blitt «lærte opp» i skolen til ikkje å stille høge nok krav til seg sjølve. Som så mange andre kjem Steffenak fram til den pedagogiske feilsluttinga at ein vil bli betre i engelsk dersom ein kuttar ned på ressursane i morsmålsfaget norsk.

Sidemålet er per i dag ikkje eit eige fag med eigne timeressursar, det vil derfor ikkje bli noka endring i talet på timar til engelsk eller andre framandspråk dersom ein vel å fjerne sidemålet (nynorsk). Det er synd at nokon meiner at ein skal argumentere for meir eller betre læring i eitt emne ved å fjerne eit anna emne.
Ei anna side er at ein faktisk blir flinkare til å lære andre språk når ein kan sitt eige morsmål godt, og ein blir flinkare til å lære fleire språk dess fleire språk ein kan frå før. Mange oppfattar undervisninga i sidemålet som meir eller mindre rein grammatikkundervisning. Det er nettopp grammatikk-kunnskapane som utgjer det nødvendige grunnlaget for læring av nye språk. I «det store utlandet» Europa ser ein på fleirspråklegheit og språkleg mangfald som ein ressurs, og ein vil oppmuntre til livslang læring av språk. Men her i litle Noreg er det stadig vekk dei som trur at ein blir klokare av å lære mindre.