Dr. Jens Haugan, Noreg/Norway/Norwegen
mail AT jenshaugan.com - www.jenshaugan.com/publications/
[online article]

Publisert som / Printed as: ”Subjektiv språkdebatt". Hamar Arbeiderblad, 27.04.2012, s. 26. [>pdf av denne artikkelen]
Innlegget er ein kommentar til Per Johansen: Språkdebatten i HA, 21.04.2012, s. 38  [pdf av innlegget].

Subjektiv språkdebatt

 

JENS HAUGAN
Førsteamanuensis i norsk, Høgskolen i Hedmark / Hamar dialekt- og mållag
__________________________________________________________
 

Per Johansen takka 21. april for diktsamlinga han fekk i gåve av Hamar dialekt- og mållag. I same setning måtte Johansen få med at diktsamlinga var ”riktignok i pocketformat”. Det er kanskje litt merkeleg å takke for ei gåve på denne måten?

Det er ingen andre enn den for lengst avdøydde læraren som reiv ut tre sider i Johansen si diktsamling, som eventuelt hadde noko erstatningsansvar. Hamar dialekt- og mållag tilbaud ei ”fredspipe” for å prøve å få nynorskdebatten til å bli litt meir sakleg i staden for subjektiv og emosjonell. Det må elles seiast at André Bjerke sine dikt berre kunne skaffast i to utgåver, begge i eit relativt lite format. Mållaget valde den dyraste og mest forseggjorte utgåva med gullbelagde sider, men det ser ikkje ut til at dette kunne kompensere fullt ut for den skaden den mykje omtalde læraren hadde gjort. Dette er berre å beklage.

Elles vil Per Johansen også gjerne imøtegå min ”påstand” om at nynorskprosenten er langt under 5 prosent på TV. Per Johansen påstår på si side at den er på 50 % på NRK1. Som eg skreiv i HA 14. april, har eg vore i direkte kontakt med NRK, og statistikkane til NRK er også tilgjengelege på nettet.

I motsetnad til Johansen (eller Ørbæk) kjem eg ikkje med påstandar, men med faktiske tal. Når eg skreiv at nynorskprosenten låg under 5 %, skreiv eg tydeleg at eg meinte alt som blei sendt på alle TV-kanalane. Nynorskprosenten for NRK1 var i 2008, 2009 og 2010 høvesvis 18, 24 og 18,2 prosent, og NRK innrømmer ærleg at dei har problem med å oppnå kravet om 25 %.

Påstanden til Johansen er altså både usakleg og svært subjektiv. Dersom ein derimot fortrinnsvis ser på seriar som er teksta på nynorsk, og elles berre ser på nyheiter, kan det subjektive inntrykket sjølvsagt vere at halvparten av alt ein ser på, er på nynorsk. Men då bør ein kanskje vere litt meir nyansert i måten ein formulerer seg på?

Og når ein likevel vel å sjå på program som er teksta på nynorsk, tyder det kanskje at innhaldet er viktigare enn forma uansett.