Dr. Jens Haugan, Noreg/Norway/Norwegen
mail AT jenshaugan.com - www.jenshaugan.com/publications/
[online article]

Publisert som / Printed as: "Jøran Folstad og språkdebatten". 07.02.2012, s. 22. [>pdf av denne artikkelen]
Innlegger er ein kommentar til Jøran Folstad: Til språkdebatten, HA, 30.01.2012, s. 31  [pdf].

Sjå også: Språkleg variasjon". Hamar Arbeiderblad, 26.01.2012, s. 24. [>pdf]
Jøran Folstad: Talemål og skriftspråk, HA, 20.01.2012, s. 24  [pdf].

Jøran Folstad og språkdebatten
 

JENS HAUGAN
Førsteamanuensis i norsk, Høgskolen i Hedmark / Hamar dialekt- og mållag
__________________________________________________________
 

Det er fint at Jøran Folstad ikkje har tenkt å gå i språkstrid med meg (HA 30.1.). Språkdebatt er bra – språkstrid er øydeleggjande.

Høgre og også FrP bruker stadig ”fleirtalsargumentet” i sidemålsdebatten. Har ikkje dei som representerer mindretalet i denne samanhengen, den same retten til å føle seg overkøyrde?

Folstad har aldri skrive nynorsk etter enda skolegang. Eg for min del har ikkje teikna ein einaste parabel etter vidaregåande. Eg vil likevel tru at det var greitt at eg gjorde dette i ein periode av mitt liv. Det la grunnlaget for nye og andre kunnskapar. Vi fekk karakter på matteprøvene utan å ta skade av det, og mange av oss var nok frustrerte til tider. Men mange gjekk også vidare med matematikk og fyller i dag viktige posisjonar i samfunnet. Det er ikkje sikkert dei hadde gjort det dersom matematikk hadde vore valfritt på skolen.

Høgre og FrP har til dels eit svært merkeleg kunnskapssyn. Alt skal bli så mykje betre, berre ein får fjerna eitt eller anna i skolen. Folstad påstår at skriftspråket ikkje er avgjerande når han les ei bok.  Men det blir stadig rabalder i skolen dersom nokon prøver å bruke lærebøker på nynorsk. Då er Høgre fort på plass og synest synd i elevane. Kanskje ein vil verne folk frå å lære for mykje? Kristin Halvorsen er dessverre ikkje stort betre for tida.

Som lærarutdannar kan eg ikkje skjønne at det ikkje skal vere mogleg å organisere opplæringa på ein betre måte. Det er ikkje noko gale med sidemålet i skolen, det er den punktvise undervisninga som er det største problemet. Løysinga må vere å fokusere på kunnskapar, ferdigheiter og haldningar istf. å fjerne karakterar eller å gjere noko valfritt.

”Sidemålet” er eit offisielt, sidestilt og likeverdig skriftspråk. Det kan godt hende at Folstad representerer eit fleirtal. Men det tyder ikkje at dette fleirtalet har rett til å truge grunnlaget til dei som av ulike grunnar vel å vere ein del av mindretalet. Kan ein ikkje heller satse på å finne ut korleis ein på best mogleg måte kan leggje til rette for eit språkleg og kulturelt mangfald basert på gjensidig respekt?