Dr. Jens Haugan, Noreg/Norway/Norwegen
mail AT jenshaugan.com - www.jenshaugan.com/publications/
[online article]

Publisert som / Printed as: ”Tospråklige lærere (- en spesialisert kompetanse)”. Hamar Arbeiderblad, 13.03.2009, s. 4.
[Mellomoverskrifter er sette inn av redaksjonen.]
[>pdf av denne artikkelen - nettartikkel på h-a.no]

Tospråklige lærere

HA rapporterte den 25. februar at elever i Løten med minoritetsspråklig bakgrunn ikke får den undervisninga de har krav på i henhold til loven.

JENS HAUGAN
Høgskolen i Hedmark, avdeling Hamar

BJØRN BERG
Høgskolen i Hedmark, avdeling Hamar
________________________________________
INNLEGG


Høgskolen i Hedmark utdanner lærere med den nødvendige kompetansen for å ta seg spesielt av minoritetsspråklige elever.

Løten er neppe noe unntak i Norge når det gjelder manglende oppfølging av minoritetsspråklige elever. Det positive er at Fylkesmannen nå ser på situasjonen, og kanskje fører dette til bedre vilkår for både elever - og lærere.

Ulik forståelse
Ett problem tilsynsgruppa fra oppvekst- og utdanningsavdelinga avdekket, er at ansatte i kommunen har ulik forståelse av innholdet i begrepene som gjelder undervisningstilbudene til de minoritetsspråklige elevene. Dessuten peker Fylkesmannen på mangelfull kartlegging og dokumentasjon av de enkelte elevenes faglige nivå.

Oppfatninga av hva som er riktig pedagogikk for minoritetsspråklige grupper har endret seg litt over de siste tjue-tretti årene, og som i all pedagogisk debatt svinger pendelen litt den ene veien for så å svinge den andre veien igjen. Men dette endrer ikke på det faktum at enkelte kommuner i Norge har et relativt stort innslag av minoritetsspråklige elever som - på lik linje med alle andre elevene - har rett til tilpasset opplæring med utgangspunkt i egne forutsetninger.

Ikke obligatorisk
Norsk som andrespråk er per i dag ikke et obligatorisk krav i lærerutdanninga, og selv om temaet minoritetsspråklige elever så absolutt er representert i den allmenne lærerutdanninga, er det klart at det som regel ikke er der hovedfokuset ligger.

Man kan altså ikke regne med at en faglærer eller allmennlærer har tilstrekkelig kompetanse til å kunne gi best mulig undervisning til en minoritetsspråklig elev. Enda mindre kan man forutsette at det administrative apparatet er i stand til å vurdere alle aspektene ved de minoritetsspråklige elevenes situasjon like godt.
Høgskolen i Hedmark (i samarbeid med flere andre universiteter og høgskoler) tilbyr ei faglærerutdanning for tospråklige lærere som gir en helt spesiell kompetanse tilpasset elever med minoritetsspråklig bakgrunn. Denne utdanninga fører fram til en bachelorgrad der man ved siden av «vanlige» skolefag også bruker ett år på språkdidaktikk og flerkulturell pedagogikk. Lærerne får altså en helt spesiell kompetanse nettopp på å kunne ta seg av minoritetsspråklige elever.

Tospråklige
Alle studentene på faglærerutdanninga for tospråklige lærere er selv tospråklige (de fleste kan faktisk enda flere språk), dvs. at de selv har minoritetsspråklig bakgrunn. Dermed har de også en spesiell forståelse for situasjonen til minoritetsspråklige elever.

I studiet sitt jobber disse studentene bl.a. med kartlegging og dokumentering av det språklige nivået til elevene. De setter seg også inn i ulike metoder og teorier som gjelder tospråklig opplæring. En slik bachelorgrad representerer dermed en kompetanse som det helt åpenbart er bruk for i dagens flerkulturelle utdanningslandskap.
De tospråklige lærerne vil selvsagt være spesielt kvalifiserte til å undervise, men de vil også kunne ta på seg administrative oppgaver knyttet til minoritetsspråklige elever, der det per i dag tydeligvis mangler kompetanse i deler av utdanningssystemet.

Assistenter
Mange av studentene jobber allerede som assistenter i skoleverket, og det kan virke som om kompetansen deres er undervurdert. Flere studenter forteller også om at de føler de har lav status ved siden av de «vanlige» lærerne. En bachelorgrad som tospråklig faglærer vil kunne gi dem det offisielle godkjenningsstempelet på en kompetanse den flerkulturelle skolen har bruk for.

Høgskolen i Hedmark tilbyr også en egen bachelorgrad i forskolelærerutdanning for tospråklige. Man kan altså også spesialisere seg på dette området og gjøre bruk av sin egen flerkulturelle bakgrunn for å jobbe med minoritetsspråklige barn. Utdanningsnorge har bruk for lærere med ulik kompetanse tilpasset ulike behov. Med flere tospråklige lærere i utdanningssystemet vil kommunene bli bedre rustet til gi den opplæringa som de minoritetsspråklige elevene har krav på.