Dr. Jens Haugan, Noreg/Norway/Norwegen
mail AT jenshaugan.com - www.jenshaugan.com/publications/
[online article]

Publisert som / Printed as: ”Ti feil om norsk". Adresseavisen, 13.09.2010, s. .
[>pdf av denne artikkelen] - Innlegget er eit svar på: Bjørn Kristen Ørbæk: Dialekter, nynorsk og bokmål, Adresseavisen, 08.09.2010, s.  [pdf av innlegget].
Innlegget er ein svært forkorta (halvert) versjon av ”Ørbæks antinynorsk-propaganda". Hamar Arbeiderblad, 07.09.2010, s. 27. [>pdf av artikkelen], som var eit svar på Bjørn Kristen Ørbæk: 10 fakta om dagens norske språksituasjon, HA, 01.09.2010, s. 27 [pdf].
Ti feil om norsk
 

JENS HAUGAN
Førsteamanuensis i norsk, Høgskolen i Hedmark
________________________________________
 

Adressa hadde 8.9. ti ”fakta” om språksituasjonen, som eg vil tilbakevise som rein propaganda:

1.      I 2005 fekk vi ny språkpolitisk strategi ”Norsk i hundre”. Språkrådet laga også rapporten ”Språkstatus 2010”. I 2008 kom stortingsmeldinga ”Mål og meining. Ein heilskapleg norsk språkpolitikk.” Ny Bokmålsnorm kom i 2005, ny nynorsknorm kjem i 2011. Ingen blir knebla, og alle kan komme med innspel til Språkrådet. Meir demokratisk kan ein neppe gjere prosessen.

2.      ”Lov om målbruk i offentleg teneste” skal sikre likestilling mellom målformene. Er dette ”dypt udemokratisk”?

3.      To skriftspråk kostar - som kultur og samfunnsliv generelt.

4.      Vis oss konkrete tilfelle der innvandrarar ikkje har lykkast pga. manglande kunnskapar i sidemålet, og at mållova er ”direkte til hinder”.

5.      Kven er dei ”altfor mange [som] lever i dag fett av de nynorske privilegier”? Å få offentlege skjema på si eiga målform, er ikkje eit privilegium, det er ein rett. Bokmålsbrukarar og nynorskbrukarar har den same retten.

6.      Sidemålsopplæringa er ikkje ein konsekvens av mållova. Læreplanverket legg vekt på fem grunnleggjande ferdigheiter. Det finst ulike emne i matematikkfaget, og det finst ulike emne i norskfaget, utan at ein treng politiske parti for å fjerne delar av pensumet fordi dei er ”direkte til hinder for norsk ungdom”.

7.      At ”den kunstige favorisering” av nynorsk går ut over ”naturlige norske dialekter” er ein av dei største faktafeilane. Språkutviklinga sidan innføringa av radio og TV går berre éin veg, nemleg mot normalisering i retning av bokmål. Mange unge seier dei snakkar bokmål. Dei har ingen følelse av å snakke dialekt. Også i nynorskkommunar hermar ungane etter språket på barne-TV. Det var dansk og i neste omgang bokmålet som førde til ei utvatning av dei norske dialektane.

8.      Ivar Aasen ville ikkje tvinge nokon til å bruke landsmålet. Han stolte på at folk skjønte at det var meir naturleg å skrive norsk enn dansk. Ørbæk tek ting ut av sin historiske samanheng.

9.      Når nynorsken opna for å ta inn fleire former som nokon vil kalle bokmålsformer, var det for å skape eit levande skriftspråk som tek omsyn til den språklege variasjonen i Noreg. Bokmål har gjennomgått mange rettskrivingsreformer, og det same har nynorsk.

10.  Tipunktslista er ”direkte til latter” i eit opplyst norsk språksamfunn. I Sveits har ein tre offisielle skriftspråk, og i mange afrikanske land snakkar ein opptil ti ulike språk. Internasjonalt er fleirspråklegheit heller regelen enn unntaket.